ThermoSleuth软件功能:PCR验测设计工具

 

  ThermoSleuth Primer-BLAST BLAST
       
单基因组扫描
多基因组扫描    
基因组播放列表    
验测可扩展的击中
验测探头杂交
评估探针染料和小槽粘合剂。    
特异性检查  
灵敏度检查  
按身份正确评分不匹配    
验测扩增子  
可调整引物扩展性设置    
允许下载扩增子加尾部    
结果的图形概览  
基因组视图提供详细的热力学    
多路复用能力    
将 DNA 与 RNA 骨架区分开来    
修改后的主干    
改性基地    
使用一价盐    
使用二价盐    
模拟不同温度    
模拟不同引物浓度    
正确划定目标悬垂端    
正确评分凸起    

 

 

 

查看ThermoBLAST软件详情

热门产品

2024-06-14 15:00
首页    技术文档    ThermoSleuth软件功能:PCR验测设计工具